Kjøpsvilkår

Betaling

Betalingen gjøres via nettsiden ved bestilling av varene.

 

Transport

Varene leveres på ønsket adresse. Det forutsettes at det er mulig å komme frem til adressen med lastebil. Varene kan også hentes på vårt lager i Larvik.

 

Transporttid

Transportøren tar kontakt og avtaler leveringstidspunkt.

 

Varekontroll

Ved mottak av varer skal varene kontrolleres for transportskader. Er det transportskade skal dette anmerkes på transportseddelen før en signerer. Oppdages det transportskade eller feil må det rapporteres innen 7 dager. Hvis ikke dette gjøres innen fristen mister en retten til å reklamere på transportskaden.

 

Forbehold

Selger tar forbehold om prisfeil, og vil kunne kanselere bestillingen og komme med til nytt tilbud til kunden.

 

Angrefristen

Angrefristen gir rett til å endre bestilling eller avbestille varen innen 14 dager etter bestilling.

 

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Les mer på: http://lovdata.no/lov/2002-06-21-34/§27

 

Heving av kjøp

Forbrukeren kan heve kjøpet når forsinkelsen er vesentlig. Er tingen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen.

Les mer på: http://lovdata.no/lov/2002-06-21-34/§23